Nota Legal

AVISOS LEGALS

Condicions general d’ús del lloc web
Propietat intel·lectual i drets d’imatge
Protecció de dades

CONDICIONS GENERALS D’ÚS DEL LLOC WEB

0. Identificació del prestador del servei

El lloc web www.gestorcultural.org és propietat i administrat per L’ASSOCIACIÓ PROFESSIONAL DE LA GESTIÓ CULTURAL DE CATALUNYA (APGCC), amb domicili al, c/ Montalegre 7, 08001 de Barcelona, inscrita al Registre d’Associacions de la Generalitat de Catalunya amb el núm.14486, provista de NIF G60291408, telèfon 934022827 i correu electrònic apgcc@gestorcultural.org

1.- Introducció

A. Propòsit

L’Objectiu del lloc web és connectar els professionals de la gestió cultural, principalment però no de manera exclusiva, a Catalunya. Per tal d’aconseguir aquest objectiu posem a disposició dels usuaris el lloc web per ajudar-vos a trobar-vos, intercanviar idees i informació, aprendre, trobar oportunitats de feina o oferir-la i en definitiva potenciar les relacions entre els membres de la comunitat que l’APGCC representa.
B. Acceptació de les condicions

Aquestes condicions d’ús suposen un contracte vinculant entre el titular del lloc i l’usuari. L’ús així com el registre en el lloc web suposa l’acceptació d’aquestes condicions d’ús així com les condicions de privacitat dels que en formen part.

2.- Obligacions i drets de l’usuari

A. L’usuari es compromet a respectar en tot moment les normes d’ús del lloc web.

B. La informació que subministrarà l’usuari serà veraç i actualitzada. L’usuari es compromet a mantenir actualitzada la informació que subministri al lloc web, tant a l’àrea privada com a l’àrea pública.

C. L’usuari declara conèixer i es compromet a respectar les condicions d’ús respecte dels continguts objecte de propietat intel•lectual i industrial.

D. L’usuari respectarà el dret a la intimitat, l’honoro i la pròpia imatge de tercers de manera que no podrà fer us d’imatges de tercers que no hagin estat prèviament autoritzades pels seus titulars i s’abstindrà de fer comentaris o donar informacions que puguin afectar a la intimitat i honor de les persones i institucions.

D. L’usuari respectarà i complirà la política de privacitat del lloc web.

E. En la mesura que l’usuari compleix amb totes les obligacions contingudes a les presents condicions, té un dret limitat, revocable, no exclusiu i no transferible a accedir, a través de qualsevol navegador o equipament mòbil, veure la informació i utilitzar els serveis que el titular del lloc web proveeix. Qualsevol altre ús contrari als propòsits del lloc web és estrictament prohibit i una infracció de les presents condicions. S’exclou expressament l’ús del lloc web per a obtenir dades amb el propòsit de fer publicitat de productes o serveis als usuaris o incloure les seves dades en bases de dades amb aquestes finalitats.

F. El lloc web ofereix la possibilitat de fer comentaris i observacions sobre les diverses qüestions que els propis usuaris plantegin i permet igualment compartir informació. Les idees que l’usuari publiqui al web poden ser llegides i usades per altres usuaris i l’associació no pot garantir que un altre usuari no usarà les idees i la informació que un comparteix al lloc web. Per tant, si hi ha alguna informació, idea o projecte que vulgui mantenir confidencial, que no vulgui que tercers usin o que tingui drets de terceres persones que poguessin ser infringits per la seva publicació, no ho publiqui al lloc web. L’APGCC no és responsable pel mal ús o infracció de qualsevol contingut o informació que es publiqui al lloc web.

G. L’usuari és un professional de la gestió cultural, de manera que la contractació dels serveis que presti l’APGCC mitjançant el lloc web, tals com cursos de formació, s’incorporen de manera directa o indirecta al procés de producció o prestació de serveis que realitza l’usuari. Queda exclosa per tant l’aplicació de la Llei de Defensa de Consumidors i Usuaris a la contractació del serveis prestats per l’APGCC prestadora del servei.

3.- Obligacions i drets del titular del lloc web

A. Mentre l’APGCC continuï prestant el servei, procurarà millorar, actualitzar i ampliar els serveis. En conseqüència es permet a l’usuari l’accés tal com sigui possible i configurat en aquell moment. L’APGCC pot modificar, substituir, refusar l’accés o suspendre parcial o completament o canviar o modificar el preus a la seva única decisió. Tots aquests canvis seran efectius tant aviat com així es pengi a la web o per comunicació directa amb l’usuari. L’APGCC es reserva el dret a treure o descartar qualsevol contingut disponible com a part del compte de l’usuari sense comunicació prèvia si es considera per part de l’APGCC que és contrari a aquestes condicions d’ús. L’APGCC no té cap obligació d’emmagatzemar, mantenir o proveir a l’usuari una còpia de cap contingut que l’usuari hagi subministrat com a conseqüència de la utilització dels serveis.

B. L’usuari accepta que l’APGCC pot accedir, conservar i revelar el registre de l’usuari i qualsevol altre informació proveïda per l’usuari si així és requerida per la llei i/o en la mesura que sigui necessari per 1) complir el requeriment de qualsevol instància judicial o administrativa i en especial els destinats a la protecció dels principis continguts a l’article 8 de la Llei de Serveis de la Societat de la Informació 2) executar aquest acord 3) contestar a reclamacions de tercers sobre infraccions de drets de tercers, siguin o no siguin usuaris.

D. L’usuari és l’únic responsable de les interaccions amb altres usuaris. L’APGCC podrà limitar el límit de connexions que un usuari pugui tenir i pot, en certes circumstàncies prohibir o limitar el contacte amb altres usuaris mitjançant l’ús del lloc web. L’APGCC es reserva el dret, però no té la obligació, de revisar, mediar o dirimir les disputes entre els usuaris així com restringir, suspendre o tancar el compte, a la seva discreció i en la mesura necessària per fer complir les presents condicions.

4.- Responsabilitat del prestador del servei

A. El prestador del servei no serà responsable de la informació allotjada al lloc web sempre i quan no en tingui coneixement efectiu de que la informació allotjada és il•lícita i de que lesiona els béns o drets d’un tercer susceptibles d’indemnització. Tampoc serà responsable el prestador del servei quan tenint coneixement efectiu del contingut esmentat anteriorment, actua amb diligència per retirar-lo o fer-ne impossible l’accés per part dels usuaris. S’entendrà que el prestador té coneixement efectiu quan un òrgan competent n’hagi declarat la il•licitud, ordenat la seva retirada, que s’hagi acordat la impossibilitat d’accedir-hi o que s’hagués declarat l’existència d’una lesió i el prestador conegués la corresponent resolució.

PROPIETAT INTEL•LECTUAL I DRETS D’IMATGE

1. Drets d’imatge

A. L’usuari es compromet a respectar l’honor, la intimitat i la imatge dels tercers en la utilització del serveis prestats per aquest lloc web.

B. L’usuari declara que és el titular dels drets d’imatge que utilitzi en el lloc web, bé de manera originària bé per autorització del seu titular.

C. El prestador del servei pot, però no té la obligació, de retirar o impedir l’accés d’aquella informació o continguts que consideri puguin infringir l’honor, la intimitat o la pròpia imatge d’altres usuaris o de tercers.

D. Excepte en els casos previstos a l’article 16 de la Llei de Serveis de la Societat de la Informació, el prestador del servei no és responsable de les opinions o informació continguda en el lloc web. La seva responsabilitat només es produirà per tant quan tenint coneixement efectiu de la infracció en els termes de l’esmentada norma, no actuï amb diligència per retirar-ne el contingut.

2. Drets de propietat intel•lectual

A. L’usuari declara que d’aquells continguts que allotgi al web que estiguin sotmesos a propietat intel•lectual o industrial n’és el titular bé de manera originària per ser-ne el creador, bé de manera derivada per tenir l’autorització del seu titular per a l’ús que en fa.

B. El prestador del servei pot, però no té la obligació, de retirar o impedir l’accés d’aquella informació o continguts que consideri puguin infringir els drets de propietat intel•lectual o industrial d’altres usuaris o de tercers.

D. Excepte en els casos previstos a l’article 16 de la Llei de Serveis de la Societat de la Informació, el prestador del servei no és responsable de les infraccions de la propietat intel•lectual o industrial que es puguin produir pels usuaris en el lloc web. La responsabilitat de la prestadora només es produirà per tant quan tenint coneixement efectiu de la infracció en els termes de l’esmentada norma, no actuï amb diligència per retirar-ne el contingut.

PROTECCIÓ DE DADES

1. Les dades subministrades pels usuaris del lloc web són guardades i es troben en un fitxer titularitat de l’ ASSOCIACIÓ PROFESSIONAL DE LA GESTIÓ CULTURAL DE CATALUNYA amb domicili al, c/ Montalegre 7, 08001 de Barcelona, inscrita al Registre d’Associacions de la Generalitat de Catalunya amb el núm.14486, provista de NIF G60291408, telèfon 934022827 i correu electrònic apgcc@gestorcultural.org

2. La recollida i tractament de les dades té una doble finalitat, depenent del seu caràcter de públiques o no: les dades no públiques seran utilitzades per a la gestió ordinària de l’associació amb els seus associats i usuaris. La seva utilització anirà destinada, de manera enunciativa i no exhaustiva, a les comunicacions de l’associació amb els seus associats, el pagament de les quotes de l’associació, les comunicacions que l’associació pugui considerar convenients i la referència, sempre sota autorització del titular, a terceres persones.

Les dades públiques són identificades com a tals al lloc web i tenen com a finalitat que els professionals usuaris es donin a conèixer a la comunitat. El seu manteniment i la decisió sobre les dades que s’hi inclouen és exclusiva decisió i responsabilitat de l’usuari.

3. Els usuaris persones físiques podran exercitar en qualsevol moment els drets d’accés, rectificació i cancel•lació de les dades personals, dirigint la oportuna comunicació a l’adreça del titular del registre que haurà d’incloure el nom i cognoms de l’interessat, fotocòpia del seu document nacional d’identitat o passaport o altre document que l’identifiqui, concretant la seva sol•licitud i subministrant una adreça a efectes de notificacions, així com la data i la signatura del sol•licitant.